Privacybeleid

Verbraecken en Partners bvba (hierna ‘kantoor’, ‘we’ of ‘wij’ genoemd) ziet erop toe dat uw persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevens’), conform de geldende wetgeving worden verwerkt. Het doel van dit privacy beleid is om u - als klant, potentiële klant, anderszins betrokken persoon (begunstigde, derde getroffene ...), bezoeker van onze website, leverancier of andere persoon die contact met ons opneemt - eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen. Voor bepaalde specifieke verwerkingen kan de manier waarop wij uw gegevens verwerken, worden bepaald door andere specifieke beleidslijnen. In dat geval verwittigen we u vooraf en delen we u die andere specifieke beleidslijnen mee.

Als verzekeringsagent vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om dit Privacy- en Cookiesbeleid op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van de website kennis van krijgt. U kan de laatste versie van ons Privacybeleid op ieder ogenblik terugvinden op onze website.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke

Verbraecken en Partners bvba, met maatschappelijke zetel in België, Onze Lieve Vrouwplein 25, 9150 Kruibeke, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0871.581.523., is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens voor de hierna vermelde doeleinden.

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, schrijf dan naar het volgende postadres: Verbraecken en Partners bvba, Onze Lieve Vrouwplein 25, 9150 Kruibeke of stuur een e-mail naar info@vpverzekeringen.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij jou vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

We verzamelen uw gegevens via formulieren of documenten die wij met u uitwisselen, met name via een gesprek, via telefoon, via mail, per post of een ander communicatiemiddel.

Ons kantoor kan uw gegevens ook via externe bronnen ontvangen en verwerken: van de verzekeringsnemer in het kader van het afsluiten van een contract (bestuurder, verzekerde, bediende ...), van een gezinslid, van professionele gegevensleveranciers, van openbare gegevens (publicatie, website, pers, Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale netwerken ...).

Ons kantoor verwerkt uw gegevens op basis van de informatie die u meedeelt en die geacht wordt correct en echt te zijn.

U vindt hierna de niet-exhaustieve lijst van categorieën en voorbeelden van gegevens die wij kunnen verwerken.

Wij verwerken de volgende gegevenscategorieën

 • Contactgegevens: Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Algemene persoonlijke informatie: Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat (gezinssamenstelling) en nationaliteit, fysieke en andere kenmerken indien nodig
 • Studies en opleidingen, beroep en functie: Academisch curriculum, beroepservaring, huidige betrekking, inkomen, lidmaatschap / deelname aan beroepsverenigingen
 • Beklede openbare mandaten: Functies op het niveau van de gemeente, de provincie, het gewest of de gemeenschap of op federaal niveau, deelname aan overheidscomités of werk- of overleggroepen ...
 • Informatie over verzekeringscontracten: Type verzekering, bijzonderheden betreffende de gedekte risico’s, verzekerde bedragen, dekkingsperiode, einddatum, al dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen, status van het contract ...
 • Informatie over hypothecaire kredieten: Type hypothecair krediet, gegevens over het risico, informatie over het (de) als waarborg gegeven onroerende goed(eren), gevraagde bedragen, kredietperiode, notariële akten, al dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen, status van het krediet ...
 • Identificatienummers bij de overheid: Rijksregisternummers/identificatienummers van de sociale zekerheid worden steeds verwerkt in het kader van de geldende wetgeving
 • Financiële identificatiegegevens: Identificatie- en bankrekeningnummers, krediet- of debetkaartnummers
 • Gevoelige gegevens: Sommige persoonsgegevens zijn gevoeliger dan andere, zoals informatie over ras, gezondheid, politieke standpunten, godsdienstige of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, seksuele voorkeuren of gerechtelijk verleden. De kwalificatie als ‘gevoelig gegeven’ wordt gerechtvaardigd door het grotere risico dat de verwerking van die gegevens met zich kan meebrengen voor de fundamentele rechten en vrijheden van personen. Een specifieke bescherming is dan noodzakelijk. Daarom verwerkt ons kantoor die gegevens enkel occasioneel, wanneer ze verplicht is krachtens een wetgeving of in het kader van een geschil of als u uw toestemming hebt gegeven, en in elk geval met alle nodige voorzorgsmaatregelen. Iedere persoon die onder de verantwoordelijkheid van ons kantoor werkt, is zich ervan bewust dat hij gevoelige gegevens verwerkt en neemt bijkomende voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.
 • Type gevoelige gegevens: Gezondheidsgegevens: Fysieke en psychische gezondheidstoestand, medisch dossier, medisch rapport, diagnose, behandeling, analyseresultaat, handicap of beperking, leefgewoonten, alcoholgebruik, tabaksgebruik.
 • Gerechtelijke gegevens: Verdenkingen en inbeschuldigingstellingen, geopende (burgerlijke of strafrechtelijke) onderzoeken of vorderingen, veroordeling.
 • Overige: Filosofische of religieuze overtuigingen
 • Informatie over de bestuurder en zijn auto: Merk, model, kleur, jaar, nummerplaat, brandstof en vermogen van het voertuig, rijbewijs ...
 • Woningkenmerken: Adres van de woning: type woning, eigendom of gehuurd, duur van het verblijf op dit adres, huur, lasten, classificatie van de woning, bijzonderheden betreffende de waardering, namen van de personen die in het bezit zijn van sleutels ...
 • Vrijetijdsbesteding en interesses: Hobby's, sport en andere interesses.
 • Beeldopnamen: Films, foto’s, video-opnamen (bewaking), digitale foto’s.
 • Ons kantoor mag camera’s in en rond haar gebouwen gebruiken. Bewakingscamera’s worden gebruikt met inachtneming van de geldende wetgeving betreffende met name de beperkte bewaring van beelden.
 • Geluidsopnamen: Bandopname, telefoonopname.
 • Om de service te verbeteren, kan de informatie die u aan ons kantoor toevertrouwt, worden opgenomen met inachtneming van de geldende wetgeving betreffende met name de beperkte bewaring van opnamen.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van jouw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om jou bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die jii hebt gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij jouw persoonsgegevens enkel verwerken mits jouw uitdrukkelijke toestemming. Die word jou gevraagd op het ogenblik dat je bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij jou vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om jou in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Direct marketing

Ons kantoor wilt u een gepersonaliseerd aanbod kunnen geven uit een ruim gamma van eigen verzekeringsproducten of van derden. Hiervoor gaan we over tot marktanalyses en segmentaties van cliënteel en prospecten op basis van verschillende criteria alsook van uw persoonsgegevens in ons bezit. Zo kunnen wij:

 • uw persoonlijke situatie beoordelen, uw diverse interacties met ons kantoor analyseren, uw internetgedrag bestuderen, het resultaat en de doeltreffendheid van promoties, campagnes en andere marketingactiviteiten analyseren om uw voorkeuren eruit af te leiden en u producten en diensten voor te stellen die u zouden kunnen interesseren;
 • tevredenheidsenquêtes uitvoeren om uw interesse voor bepaalde producten en diensten in te schatten.

Uw toestemming voor de verzending van elektronische communicatie

Wij kunnen uw elektronische contactgegevens, namelijk uw mobiel telefoonnummer en e-mailadres, verwerken om u indien van toepassing elektronische berichten te sturen met informatie, reclame, geschenken, gepersonaliseerde voorstellen of alle andere vormen van direct marketing. In dat geval vraagt en registreert P&V uitdrukkelijk en specifiek uw voorafgaande toestemming, behalve in de gevallen waarbij P&V bij wet die elektronische berichten zonder uw toestemming mag verzenden.

Op deze basis en binnen de door de geldende wet bepaalde limieten kan P&V u dan elektronische berichten versturen met reclame over haar verzekeringsproducten die u zouden kunnen interesseren, evenals, in voorkomend geval, gepersonaliseerde reclame- of promotieberichten voor derde adverteerders.

Klanten hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing doeleinden. Dit kan door het versturen van een brief naar het volgende postadres: Marc Verbraecken bvba, Onze Lieve Vrouwplein 25, 9150 Kruibeke of een e-mail naar info@marcverbraecken.be.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie je uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden (bv. herstellers, experten, technische adviseurs, advocaten en adviserende artsen). In dergelijke gevallen kunnen jouw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

Als verzekeringsagent en kredietverlener moeten we in bepaalde omstandigheden bepaalde van uw gegevens meedelen aan overheidsinstanties, openbare instellingen, toezichthouders van verzekeringsmaatschappijen (in België of daarbuiten) en aan de Ombudsman van de verzekeringen en banken.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de voornoemde doeleinden en enkel voor de tijd die nodig is om die doeleinden te verwezenlijken. Als alle doeleinden met betrekking tot uw gegevens verdwijnen, en de archiveringsperiode is verstreken, schrappen of anonimiseren wij uw gegevens.

Wanneer ons kantoor uw gegevens verwerkt voor de uitvoering van het contract, bewaart ze ze gedurende de hele looptijd van het contract en de wettelijke en/of reglementaire verjaringstermijn na het einde van het contract. Wanneer wij uw gegevens voor andere doeleinden verwerken, is het mogelijk dat we uw gegevens voor een langere periode dan die van het contract verwerkt. In dat geval zal ons kantoor de verwerking van uw gegevens tot het strikt noodzakelijke voor de verwezenlijking van die doeleinden beperken en regelmatig de vereiste om uw gegevens te bewaren herbeoordelen.

Daarnaast bewaart ons kantoor uw gegevens gedurende een archiveringsperiode om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan P&V is onderworpen en aan de wettelijke verjaringstermijnen, met name om bewijsredenen maar ook om te antwoorden op eventuele informatieverzoeken van de overheid.

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de voornoemde doeleinden en enkel voor de tijd die nodig is om die doeleinden te verwezenlijken. Als alle doeleinden met betrekking tot uw gegevens verdwijnen, en de archiveringsperiode is verstreken, schrappen of anonimiseren wij uw gegevens.

Invullen van formulieren via de website

Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef jij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook & Linkedin (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven jou de mogelijkheid cookies van je harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, kan je de instructies van jouw internetbrowser consulteren.

Jouw rechten

De regelgeving kent jou diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

Jij kan je te allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wens je niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan je dit melden via info@vpverzekeringen.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die je bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

Je kan steeds de gegevens die wij over jou verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@vpverzekeringen.be, met een bewijs van jouw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan je ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Niet gevonden wat je zocht?

Verzekeren is maatwerk. Daarom kan het goed zijn dat je niet exact vond waar je naar op zoek was op onze website. Contacteer ons gerust en we bekijken jouw specifieke situatie samen.

Marc Verbraecken